Nieuwsbrief week 3 Nieuwsbrief week 3

Hartelijk welkom!
Wanneer u hier te gast bent stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw naam en eventueel adres en reactie in ons gastenboek wilt schrijven. ( dit ligt in de hal)
Gemeenteleden en gasten, die na afloop van de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek kunnen dat laten weten aan de predikant of de ouderling van dienst.
 

KERKDIENST Jongerenviering
10 uur Klaas-Jan Wallet uit Putten m.m.v. Miracles
Ouderling van dienst: Pieterr/Jantine van der Berg
Koster: Jolanda/Petra

De opbrengst van de collecten is bestemd voor
a. Roemeniëreis Passie 

b. Jeugd/Jongerenwerk

De opbrengst van het kleine kerkje in het 1ekwartaal is bestemd voor het Noodfonds Vluchtelingenwerk Montfoort - Linschoten


KINDERNEVENDIENST
Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Lucas 3:15-16+21-22. Hij hoort bij God.
Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is. 
Crèche 13 jan. Lieneke en Bart/Twan
            20 jan. Anna en Lotte


UIT DE GEMEENTE. 
De bloemen van vandaag gaan vergezeld van onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. G. de Vries-Huizinga i.v.m haar verjaardag.

Vrijwilligersavond
In ’t Kruispunt zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers willen we graag bedanken en dat doen we door het organiseren van een gezellige avond. Op zaterdagavond 19 januari vanaf 17.30 uur zijn alle vrijwilligers welkom in ‘t Kruispunt. De avond beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. De vrijwilligers hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Het kan zijn dat u/jij vrijwilliger bent en geen uitnodiging hebt ontvangen. Onze excuses daarvoor. U/jij bent bij deze ook van harte uitgenodigd om op aanwezig te zijn. We hopen veel vrijwilligers te ontmoeten.    


Van de Penningmeester
Nu het jaar 2018 ten einde is, is het tijd om de balans pop te maken.Uit de administratie van de VVB blijkt dat een aantal toegezegde bedragen voor dit jaar nog niet ontvangen is. In totaal staat nog ongeveer € 6.500 open. Daarom van mij het vriendelijke verzoek, wilt u s.v.p. nagaan of u uw toegezegde bijdrage ook daadwerkelijk hebt overgemaakt? Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Paul Keereweer, Penningmeester.


Op maandag 21 januari is er in het kader van "de week van gebed" een gebedsbijeenkomst van 19.00 tot 20.00 uur in het Kruispunt. Iedereen is daar van harte welkom om samen met leden van de kerken in Linschoten te lezen, te zingen en te bidden. Woensdag 23 jan is er een bijeenkomst in de Wingerd. De aanvangstijd is dan 20.00 uur. Ook daar is ieder van harte welkom. Namens de prot. gemeente Jan van Vliet , namens de Hervormde gemeente Catharina Nieuwenhuizen.

Het Boek van de Maand JANUARI is: Miljarden malen klopte mijn hart’van Gerard v.d. Boomen (€ 10,-). Gerard v.d. Boomen verkent de ouderdom. 
Zijn situatie (hij is 95 jaar!) levert hem gelukkige, pijnlijke, weemoedige en humoristische overpeinzingen op, die hij in treffende kleine gedichten (haiku’s) verwoord. Haiku’s zijn gedichten, geschreven in de oude Japanse versvorm. Huub Oosterhuis noemt de gedichten van Gerard van den Boomen ‘Diep ontroerend’. 
Info: Gusta de Jong-Bakker, deboekenkastlinschoten @gmail.com. 

Week van gebed voor de Eenheid van Christenen.
In de week van 20 tot 27 januari zijn de volgende activiteiten gepland. Samen met de Hervormde Gemeente worden twee gebedsbijeenkomsten georganiseerd. Op maandagavond 21 januari in ’t Kruispunt van 19.00 tot 20.00 uur en op woensdagavond 23 januari in de Wingerd van 20.00 tot 21.00 uur. 
Op zondagmorgen 20 januari is een oecumenische viering in ’t Kruispunt rond het thema ‘Recht voor ogen.’ Christenen in Indonesië hebben een handreiking gemaakt voor deze viering. Voorganger is diaken Gerard Vaneker. 


Agenda:
Zondag 20 jan. 10 uur dhr. G. Vaneker Oecumenische viering

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 20 uur bij:


Uitnodiging
Inmiddels ben ik een ervaren World Servant en mijn enthousiasme voor deze organisatie en het werk wat ze verrichten voor de bevolking in ontwikkelingslanden en onze Nederlandse jongeren is alleen maar gegroeid. Zo heb ik bijvoorbeeld een heel dorp meer vertrouwen zien krijgen in hun toekomst na de bouw van klaslokalen en heb ik een jongere door een reis zien genezen van een depressie. Deze zomer ga ik als leider drie weken naar Zambia om daar hopelijk weer mooie dingen te zien, te betekenen en te leren. 

Momenteel stoppen kinderen in het arme dorpje Lilanda al op jonge leeftijd met school en stromen er weinig kinderen door naar het middelbaar onderwijs. De klaslokalen zullen de eerste twee klassen van de middelbare school huisvesten waardoor de leerlingen meer jaren onderwijs krijgen en de kans is groter dat ze ook de middelbare school af zullen maken. Meer informatie over hetproject https://www.worldservants.nl/zambia/ZA419

Ter sponsoring organiseer ik samen met een vriendin een diner op zaterdag 26 januari om 18.30 in het Boltoncafé in Woerden. De kosten van het drie gangen diner zijn 25 euro. Ik zou het leuk vinden om een aantal van jullie daar te zien, van harte uitgenodigd! Stuur een mailtje naar marjolijnvanderstelt @gmail.com of spreek mij even aan. Groetjes, Marjolijn.

terug